Phân biệt chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

NaCl là điển hình của chất rắn kết tinh

Ở bài viết này, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức quan trọng về chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Cụ thể cấu trúc, đặc điểm, tính chất và ứng dụng trong đời sống. Từ đó, biết cách phân biệt giữa hai loại cấu trúc đặc trưng này. Hãy cập…