quat-hut

Quạt hút - đẩy

Quạt hút tương ứng với áp suất âm – áp suất dương tương ứng với quạt thổi

Quạt hút tương ứng với áp suất âm – áp suất dương tương ứng với quạt thổi