cam bien nhiet do lo hoi

cảm biến nhiệt độ lò hơi

Lò hơi như một trái boom nổ chậm chính vì thế cần giám sát nhiệt độ một cách nghiêm ngặt

Lò hơi như một trái boom nổ chậm chính vì thế cần giám sát nhiệt độ một cách nghiêm ngặt